GEFS upgrade - AOP plan - major implementation

Yuejian Zhu, Dingchen Hou, Mozheng Wei, Richard Wobus, Juhui Ma, Bo Cui and Shrinivas Moorthi

Phone: 301-763-8000 ext 7052

E-mail: Yuejian.Zhu@noaa.gov or Dingchen.Hou@noaa.gov