PEOPLE

EMC HMON Project Team Members:

Vijay Tallapragada (Federal Oversight Manager)

Avichal Mehra (Project Manager)

Zhan Zhang (IMSG Hurricane Task Lead)

Sergio Abarca

Tom Black

Jili Dong

Dan Iredell

Hyun-Sook Kim

Qingfu Liu

Bin Liu

Zaizhong Ma

Dmitry Sheinin

Samuel Trahan

Mingjing Tong

Ratko Vasic

Weiguo Wang

Keqin Wu

Banglin Zhang

Lin Zhu

Visiting Scientists:

Masahiro Sawada

Federico Di Catarina