Upgrade of NCEP/GEFS and NAEFS

Yuejian Zhu

Phone: 301-683-3709

E-mail: Yuejian.Zhu@noaa.gov


Q1FY2015 Implementation (GEFS upgrade - Version 11.0.0)

April 8 2014 Implementation (NAEFS upgrade - Version 4.0.0 - done)

February 14 2012 Implementation (GEFS upgrade - done)

March 1 2011 Implementation (NAEFS upgrade - done)

January 22 2011 Implementation (NUOPC-IOC - done)

December 7 2010 Implementation (AK downscaling - done)

July 13 2010 Implementation (CCPA - done)

February 23 2010 Implementation (GEFS upgrade - major done)

December 4 2007 Implementation (NAEFS products and downscaling - done)

March 27 2007 Implementation (GEFS upgrade - major - done)

May 30 2006 Implementation (done)

Link to implementations prior to May 2006