Upgrade of NCEP/GEFS and NAEFS

Yuejian Zhu

Phone: 301-683-3709

E-mail: Yuejian.Zhu@noaa.gov


CCPA upgrade - Version 4.0.0 (plan schedule: Q2FY2018)

NAEFS upgrade - Version 6.0.0 (plan schedule: Jan. 30 2018)

March 29 2016 Implementation (NAEFS upgrade - Version 5.0.0)

March 29 2016 Implementation (CCPA upgrade - Version 3.0.0)

December 2 2015 Implementation (GEFS upgrade - Version 11.0.0)

April 8 2014 Implementation (NAEFS upgrade - Version 4.0)

February 14 2012 Implementation (GEFS upgrade - Version 10.0.0)

March 1 2011 Implementation (NAEFS upgrade - Version 3.0)

January 22 2011 Implementation (NUOPC-IOC - Version 1.0)

December 7 2010 Implementation (NAEFS AK downscaling - Version 2.0)

July 13 2010 Implementation (CCPA - done)

February 23 2010 Implementation (GEFS upgrade - Version 9.0.0)

December 4 2007 Implementation (NAEFS products and downscaling - Version 1.0)

March 27 2007 Implementation (GEFS upgrade - Version 8.0.0)

May 30 2006 Implementation (GEFS upgrade - Version 7.0.0)

Link to implementations prior to May 2006