ECM TIMESERIES FITS TO RAOBS

GL is Global; NH is 20N-80N; SH is 20S-80S; TR is 20S-20N

NA is North America (125W-65W,25N-55N); EU is Europe (10W-25E,35N-70N); AS is Asia (65E-145E,5N-45N)

VECTOR WIND FITS TO RAOBS

850 hPa

700 hPa

500 hPa

200 hPa

30 hPa

GL

NH

SH

TR

GL

NH

SH

TR

GL

NH

SH

TR

GL

NH

SH

TR

GL

NH

SH

TR

NA

EU

AS

ALL

NA

EU

AS

ALL

NA

EU

AS

ALL

NA

EU

AS

ALL

NA

EU

AS

ALL