500 hPa Height Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
1000 hPa Height Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
850 hPa Temperature Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
2 Meters Temperature Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
10 Meters Wind (U) Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
10 Meters Wind (V) Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
850 hPa Wind (U) Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
 
850 hPa Wind (V) Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
250 hPa Wind (U) Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST

 
250 hPa Wind (V) Scores
NH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
SH ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
TROP ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST
NA ROC EV RPSS BSS CRP CRPS RMS/SPRD ERR/ABSE PAC HIST