Storm of Nov 24-26, 1950


Sequence of 3 panel analyses
Nov 21
Nov 22
Nov 23
Nov 24
Nov 25
Nov 26
Nov 27
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Sequence of 8- panel daily analyses
MSLP 
24 Nov
25 Nov
26 Nov
Z 500 mb 
24 Nov
25 Nov
26 Nov
200mb Wind Speed 
24 Nov
25 Nov
26 Nov
925mb Wind Speed
24 Nov
25 Nov
26 Nov
Vert Vel
24 Nov
25 Nov
26 Nov
table of 3-panel forecasts
20/03
f12
f24
f36
f48
f60
f72
f84
f96
f108
f120
f132
f144
f156
f168
f180
21/03 
f12
f24
f36
f48
f60
f72
f84
f96
f108
f120
f132
f144
f156
f168
f180
22/03
f12
f24
f36
f48
f60
f72
f84
f96
f108
f120
f132
f144
f156
f168
f180
23/03
f12
f24
f36
f48
f60
f72
f84
f96
f108
f120
f132
f144
f156
f168
f180
23/15
f12
f24
f36
f48
f60
f72
f84
f96
f108
f120
24/03
f12
f24
f36
f48
f60
f72
f84
f96
f108
f120
f132
f144
f156
f168
f180
24/15
f12
f24
f36
f48
f60
f72
f84
f96
f108
f120
25/03
f12
f24
f36
f48
f60
f72
f84
f96
f108
f120